Thursday, February 10, 2011

Монголын дээд боловсрол дахь жендерийн харьцаа: Судалгааны ажил

Адьяагийн Энхжаргал Монголд дээд боловсрол эзэмшигч эрчүүдийн тоо эмэгтэйчүүдийнхээс харьцангуй цөөн байгаа шалтгааныг судалж Питсбургийн Их сургуулийн Боловсролын Сургуульд докторын зэрэг хамгаалжээ. Тэрээр жендерийн тэгш бус харьцаанд нөлөөлж буй соёлын болон нийгмийн хүчин зүйлсийг, ялангуяа эдийн засгийн хүчин зүйлсийг авч үзсэн байна. Түүний судалгаа нь чухам яагаад Монголын дээд боловсрол эзэмшигчдийн дунд жендерийн тэгш бус харьцаа үүсээд байгаа болон улс төр, бизнес гэх мэт бүхий л салбарын удирдах албан тушаалд эрчүүд зонхилж буйг судалсан байна.

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл