Sunday, October 10, 2010

Бага, дунд боловсролын салбарын 2009-2010 оны эхний хагас жилийн статистик мэдээ

2.1. БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН НЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2.2. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, БҮЛЭГ, СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /байршил, хэв шинж/
2.3. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
2.4. СУРАЛЦАГЧИД /үндсэн үзүүлэлт, анги, хүйсээр/
2.5. ЕБС-Д ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧИД /аймаг, нийслэл, анги, хүйсээр/
2.6. 2009-2010 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШ, СУРАЛЦАГЧИД, БҮЛГИЙН ТОО / сургуулиар /
2.7. ЕБС-ИЙН СУРАЛЦАГЧДЫН ХАРЬЯАЛАЛ /үндсэн захиргаа, аймаг, нийслэл, нас, хүйсээр/
2.8. ЕБС-ИЙН БҮЛГИЙН ТОО /аймаг, нийслэлээр/
2.9. ЕБС-ИЙН БҮЛЭГ ДҮҮРГЭЛТ
2.10. ЕБС-ИЙН 1-Р АНГИД ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧ /аймаг, нийслэл, нас, хүйсээр/
2.11. ЕБС-Д ОРОЙ, ЭЧНЭЭГЭЭР СУРАЛЦАГЧИД
2.12. БАГА, СУУРЬ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ДҮЙЦСЭН ХӨТӨЛБӨРӨӨР СУРАЛЦАГЧИД / аймаг, нийслэл, нас, хүйсээр/
2.13. АНГИ УЛИРАН СУРАЛЦАГЧИД / аймаг, нийслэл, анги, хүйсээр/
2.14. ЕБС-Д СУРАЛЦДАГГҮЙ 6-14 НАСНЫ ХҮҮХЭД /аймаг, нийслэл, шалтгаанаар/
2.15. ЕБС-ИЙН ДОТУУР БАЙРАНД АМЬДАРДАГ СУРАЛЦАГЧИД
2.16. ЕБС-ИЙН БАГШ, АЖИЛЛАГЧИД
2.17. ЕБС-ИЙН ҮНДСЭН БАГШ /үндсэн үзүүлэлт/
2.18. ЕБС-ИЙН ҮНДСЭН БАГШ / аймаг, нийслэл, мэргэжил, хүйсээр/
2.19. ЕБС-ИЙН БАГШ, АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ҮНДСЭН БАГШИД ЭЗЛЭХ ХУВЬ, ТЭДГЭЭРИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ
2.20. ЕБС-ИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГТЭЙ БАГШИЙН ТОО, ҮНДСЭН БАГШИД ЭЗЛЭХ ХУВЬ, ТЭДГЭЭРИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл